Polityka Prywatności

Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników.
 

ADMINISTRATOR I WŁAŚCICIEL DANYCH 

efarmer Dominika Jochymek Jednoosobowa Działalność Gospodarcza
Bukówka 71, 58-420 Lubawka 

biuro@efarmer.pl 

+48 789 023 043 

CZAS RETENCJI 

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych. 

ZBIERANE TYPY DANYCH 

Wśród typów danych osobowych, które zbiera ta aplikacja, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: Cookie, Dane o wykorzystaniu, Email, Numer telefonu, O mnie, Różne typy danych.
Inne zgromadzone Dane Osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub kontekstowo, za pomocą dedykowanego tekstu wyświetlanego przy gromadzeniu danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika albo automatycznie zbierane podczas korzystania z tej Aplikacji. Jakiekolwiek korzystanie z plików cookie - lub innych narzędzi monitorowania - przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Aplikację, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika. Nieudostępnienie niektórych danych osobowych może uniemożliwić Aplikacji świadczenie usług. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Dane Osobowe stron trzecich publikowane lub udostępniane przez tę Aplikację i deklaruje prawo do komunikowania się z nimi lub nadawania do nich, zwalniając Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności. 

MIEJSCE 

Dane są przetwarzane w biurach Administratora Danych i w innych miejscach, w których znajdują się związane z przetwarzaniem strony. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Administratorem Danych. 

METODY PRZETWARZANIA 

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.  

Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.  

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 

  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; 
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; 
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, listonosze, kurierzy ( w związku z realizacją zamówienia), firmy kurierskie, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjnebanki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe) mianowanych, w razie potrzeby, Procesorami Danych przez Właściciela. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili. 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG 

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: 

  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; 
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; 
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; 
  • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. 

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. 

WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH 

Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Aplikacji świadczenia usług, jak również do następujących celów: Analityka, Dalsze informacje na temat Danych Osobowych, Funkcje społecznościowe, Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi, Kontakt z Użytkownikiem, Obsługa płatności, Reklama, Remarketing i targetowanie behawioralne, Zarządzanie adresami e-mail i wysyłanie wiadomości. Dane Osobowe wykorzystywane do każdego celu są opisane w poszczególnych sekcjach niniejszego dokumentu. 

Przykładowo: (I) Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu przyznania, prezentowania lub udzielenia mu dedykowanych dla niego ofert i promocji, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (co może powodować na niego istotny wpływ) wyłącznie jeśli Klient wyraził na to zgodę (niedostępne dla osób, które takiej zgody nie wyraziły); (II) jeżeli Klient nie zdecyduje się na zakup za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a dokona za jego pośrednictwem wyłącznie Rezerwacji wybranych Produktów, to jego Dane Osobowe nie będą udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe zebrane w następujących celach dla następujących usług: 

ANALITYKA 

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci. Mogą być też używane do śledzenia zachowania Użytkownika. 

GOOGLE ANALYTICS 

Google Analytics to usługa analizy sieci internetowej firmy Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje dane zebrane w celu śledzenia i zbadania wykorzystania sklepu internetowego, do przygotowania sprawozdań na temat jej działań i do dzielenia się nimi z innymi usługami Google. Firma Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji ogłoszeń z własnej sieci reklamowej. 

Dostawca: Google 

Cel: Analityka 

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu 

Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka PrywatnościStrona 

ŚLEDZENIE KONWERSJI REKLAM FACEBOOKA 

Śledzenie konwersji reklam Facebooka to usługa analityczna udostępniana przez firmę Facebook, Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Facebooka z działaniami wykonanymi w tej Aplikacji. 

Dostawca: Facebook 

Cel: Analityka 

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu 

Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności 

ŚLEDZENIE KONWERSJI REKLAM GOOGLE AdWORDS 

Śledzenie konwersji reklam Google AdWords to usługa analityczna udostępniana przez firmę Google, Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Google AdWords z działaniami wykonanymi w tej Aplikacji. 

Dostawca: Google 

Cel: Analityka 

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu 

Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności 

DALSZE INFORMACJE NA TEMAT DANYCH OSOBOWYCH 

Dalsze informacje na temat Danych Osobowych: 

SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG ON-LINE 

Gromadzone Dane Osobowe są używane w celu zapewnienia Użytkownikowi usług lub sprzedaży towarów, w tym płatności i ewentualnej dostawy.Dane Osobowe gromadzone w celu wykonania płatności mogą dotyczyć karty kredytowej, rachunku bankowego używanego do transferu lub innych przewidzianych środków płatności. Rodzaj danych gromadzonych przez niniejszą Aplikację zależy od używanego systemu płatności. 

Dostawca: Ta Aplikacja 

Cel: Dalsze informacje na temat Danych Osobowych 

Dane osobowe: Różne typy danych 

FUNKCJE SPOŁECZENOŚCIOWE 

Funkcje społecznościowe 

ZAPRASZANIE I SUGEROWANIE ZNAJOMYCH 

Ta Aplikacja może wykorzystywać podane Dane Osobowe, aby umożliwić Użytkownikom zapraszanie swoich znajomych - na przykład za pośrednictwem książki adresowej, jeśli został udzielony do niej dostęp - i sugerowanie przyjaciół lub połączeń wewnątrz niej. 

Dostawca: Ta Aplikacja 

Cel: Funkcje społecznościowe 

Dane osobowe: Różne typy danych 

INTERAKCJE Z ZEWNĘTRZNYMI SIECIAMI I PLATFORMAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI 

Te usługi umożliwiają interakcję z sieciami społecznościowymi i innych platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej Aplikacji. Interakcje i informacje pozyskane przez tę Aplikację zawsze podlegają ustawieniom Prywatności Użytkownika dla każdej sieci społecznościowej. Jeśli zainstalowana jest usługa tego rodzaju, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których ją zainstalowano, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z niej. 

PRZYCISK LUBIĘ TO I WIDŻETY SPOŁECZNOŚCIOWE FACEBOOKA 

Przycisk Lubię To i widżety społecznościowe Facebooka to usługi umożliwiające interakcję z sieci społecznościową Facebook udostępnianą przez firmę Facebook Inc. 

Dostawca: Facebook 

Cel: Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi 

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu 

Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności 

PRZYCISK TWEET I WIDŻETY SPOŁECZNOŚCIOWE TWITTER 

Przycisk Tweet i widżety społecznościowe Twitter to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Twitter udostępnianą przez firmę Twitter Inc. 

Dostawca: Twitter 

Cel: Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi 

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu 

Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności 

SHARE THIS 

ShareThis to usługa udostępniana przez firmę ShareThis Inc., która wyświetla widżet umożliwiający interakcję z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi, jak również dzielenia się treściami tej Aplikacji.W zależności od konfiguracji, ta usługa może wyświetlić widżety należące do stron trzecich, takich jak managerowie sieci społecznych, w których interakcje są wspólne. W tym przypadku, także strony trzecie, które udostępniają widżet zostaną poinformowane o interakcjach i Danych Użycia na stronach, na których zainstalowana jest ta usługa. 

Dostawca: Sharethis Inc. 

Cel: Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi 

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu 

Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności 

KONTAKT Z UŻYTKOWNIKIEM 

FORMULARZ KONTAKTOWY 

Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego swoimi Danymi Użytkownicy upoważniają niniejszą Aplikację do używania tych danych do odpowiedzi na wnioski o informacje, wyceny lub innego rodzaju żądania wskazane na nagłówku formularza. 

Dostawca: Ta Aplikacja 

Cel: Kontakt z Użytkownikiem 

Dane osobowe: Email 

TELEFON KONTAKTOWY 

Do Użytkowników, którzy udostępnią swój numer telefonu, mogą być wykonywane połączenia w celach komercyjnych lub promocyjnych związanych z niniejszą Aplikacją, a także w celu odpowiedzi na zapytania wsparcia. 

Dostawca: Ta Aplikacja 

Cel: Kontakt z Użytkownikiem 

Dane osobowe: Numer telefonu 

OBSŁUGA PŁATNOŚCI 

Usługi przetwarzania płatności pozwalają tej aplikacji na przetwarzanie płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub innymi środkami. Aby zapewnić wyższy stopień bezpieczeństwa, Aplikacja dzieli się z pośrednikami finansowymi tylko informacjami niezbędnymi do realizacji transakcji. 

PayU 

PayU to usługa płatnicza udostępniana przez firmę PayU SA, która pozwala użytkownikom na dokonywanie płatności online za pomocą poświadczeń PayU. 

Dostawca: PayU SA 

REKLAMA 

Te usługi pozwalają na używanie Danych Użytkownika do celów komunikacji reklamowej wyświetlanej w formie banerów i innych reklam w Aplikacji, które mogą być dopasowane w oparciu o zainteresowania Użytkownika. Nie oznacza to, że ​​wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane do tego celu. Informacje i warunki użytkowania są przedstawione poniżej. Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą korzystać z plików cookie w celu identyfikacji użytkowników lub mogą używać techniki retargetowania behawioralnego, czyli wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań i zachowań użytkownika, łącznie z tymi wykrytymi poza Aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Polityką Prywatności właściwych usług. 

GOOGLE ADSENSE 

Google AdSense to usługa reklamowa udostępniana przez firmę Google Inc Usługa ta wykorzystuje plik cookie "DoubleClick", które śledzi wykorzystanie tej Aplikacji i zachowania użytkownika dotyczące oferowanych reklam, produktów i usług. 
Użytkownicy mogą zdecydować, aby wyłączyć wszystkie pliki cookie DoubleClick, klikając łacze: google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=en 

Dostawca: Google 

Cel: Reklama 

Dane osobowe: Dane o wykorzystaniu, O mnie 

Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności 

REMARKETING I TARGETOWANIE BEHAWIORALNE 

Te usługi pozwalają tej Aplikacji i jej partnerom informować, optymalizować i dostarczać reklamy w oparciu o przeszłe wykorzystanie tej Aplikacji przez Użytkownika. Działalność ta jest wykonywana poprzez śledzenie Danych Użytkowania i za pomocą plików plików cookie. Informacje te są przekazywane do partnerów zarządzających działalnością związaną z remarketingiem i targetowaniem behawioralnym. 

REMARKETING ADWORDS 

AdWords Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego udostępniana przez firmę Google Inc., która łączy aktywność tej Aplikacji z siecią reklamową Adwords i plikiem cookie Doubleclick. Aby z niej zrezygnować: google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=en 

Dostawca: Google 

Cel: Remarketing i targetowanie behawioralne 

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu 

Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności 

ZARZĄDZANIE ADRESAMI E-MAIL I WYSYŁANIE WIADOMOŚCI 

Te usługi umożliwiają zarządzanie bazą kontaktów e-mail w celu komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail. Usługi są wykorzystywane do zbierania danych na temat daty i godziny przeglądania poczty przez Użytkownika, a także informacji o tym, kiedy Użytkownik dokonuje interakcji z pocztą przychodzącą, np. poprzez kliknięcie na łącza zawarte w wiadomości e-mail. 

MAILCHIMP 

Mailchimp to usługa zarządzania adresami e-mail i wysyłania wiadomości udostępniana przez firmę Mailchimp Inc. 

Dostawca: Mailchimp 

Cel: Zarządzanie adresami e-mail i wysyłanie wiadomości 

Dane osobowe: Email 

Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności 

DANE DODATKOWE NA TEMAT ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH 

DZIAŁANIA PRAWNE 

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tej Aplikacji lub związanych z nią usług. 
Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz. 

DODATKOWE INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA 

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Aplikacja może zapewnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie. 

LOGI SYSTEMOWE I KONSERWACJA 

Do celów eksploatacji i konserwacji, ta aplikacja i wszelkie usługi przez stron trzecich mogą gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji z tą Aplikacją (logi systemowe) lub użyć do tego celu innych Danych Osobowe (takich jak adres IP). 

INFORMACJE NIEZAWARTE W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI 

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu. 

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW 

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych powyżej. Ta Aplikacja nie obsługuje żądań "Do Not Track". Aby określić, czy którekolwiek z usług stron trzecich obsługuje żądania "Do Not Track", należy przeczytać ich polityki prywatności. 

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH 

Na stronie internetowej sklepu internetowego www.efarmer.pl mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych. Należy zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności znajdującymi się na innych stronach internetowych. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do wskazanych działań Administratora Danych. 

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej Aplikacji i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych. 

INFORMACJE NA TEMAT NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Administrator danych jest odpowiedzialny za niniejszą politykę prywatności, przygotowaną począwszy od modułów dostarczonych przez firmę GuideMe24 i hostowanych na serwerach firmy GuideMe24. 

DEFINICJE I ODNIESIENIA PRAWNE 

DANE OSOBOWE (LUB DANE) 

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego. 

DANE O WYKORZYSTANIU 

Informacje zbierane automatycznie z tej Aplikacji (lub usług osób trzecich wykorzystywanych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników, którzy korzystają z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądań, metody wykorzystywane do wysłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne dane dotyczące wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie aplikacji) i szczegóły na temat ścieżki, którą Użytkownik przebył w Aplikacji, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji stron, które odwiedził oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT użytkownika. 

UŻYTKOWNIK 

Osoba korzystająca z tej aplikacji, która musi pokrywać się z lub mieć zezwolenie Podmiotu Danych, którego dotyczą Dane Osobowe. 

PODMIOT DANYCH 

Osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe. 

PROCESOR DANYCH (LUB NADZORCA DANYCH) 

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja upoważniona przez Administratora Danych, aby przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności. 

ADMINISTRATOR DANYCH (LUB WŁAŚCICIEL) 

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publicznej lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja z prawem, również wspólnie z innym Administratorem Danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania Danych Osobowych oraz środki stosowane, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania i korzystania z aplikacji. Administrator Danych jest właścicielem tej aplikacji, chyba, że wskazano inaczej. 

TA APLIKACJA 

Narzędzie sprzętowe lub programowe za pomocą, którego Dane Osobowe Użytkownika są zbierane. 

COOKIE, PLIKI COOKIES 

Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

INFORMACJE PRAWNE 

Informacja dla użytkowników w Europie: Niniejsza polityka prywatności została przygotowane w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Art. 10 Dyrektywy WE nr 95/46/WE, oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, na temat plików cookie. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Aplikacji. 

DANE KONTAKTOWE 

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@efarmer.pl lub adres korespondencyjny efarmer Dominika Jochymek Jednoosobowa Działalność Gospodarcza Bukówka 71, 58-420 Lubawka 

Ostatnia aktualizacja miała miejsce w sierpniu 2019 r.